fbpx

Kontakt

icon_widget_image PON-PET: 8.00-19.00, SOB: 8.00-15.00 icon_widget_image Moskovska 1, 1000 Ljubljana icon_widget_image Pnevmatike: +386 31 813 813 icon_widget_image Servis: +386 41 544 533 icon_widget_image info@avtostop.si icon_widget_image narocila@gumenadom.si

Osnovni podatki podjetja

AMONTE D.O.O.

Bravničarjeva ulica 11

(NOVA LOKACIJA: Moskovska 1, BTC, Ljubljana)

1000 Ljubljana

Davčna številka:

SI56012624

Matična številka: 3979091000

Pravila nagradne igre »Osvoji električno vozilo«

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe in pogoje za sodelovanje v nagradni igri “Osvoji električni vozilo” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira družba Amonte d.o.o., Bravničarjeva ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Meta Platforms Inc., Instagram ali druge platforme (v nadaljevanju: platforme), kjer je objavljena ali promovirana nagradna igra, ne sodelujejo v nagradni igri in za njeno izvedbo v nobenem primeru ne odgovarjajo, prav tako nagradne igre ne sponzorirajo ali upravljajo, ampak so le njen gostitelj. Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana ali vsebinsko podprta s temi platformami. Vsi zbrani podatki, ki so potrebni za izvedbo nagradne igre, ne bodo v nobenem primeru posredovani lastnikom teh platform.

Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletnem mestu http://www.avtostop.si ves čas trajanja nagradne igre.

2.Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra bo potekala od 16. 10. 2023 in trajala do 5. 12. 2023 oziroma do trenutka, ko udeleženec najde nagrado. Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajenca na spletnem mestu http://www.avtostop.si.

3.Nagrada

Nagrada je rabljeno električno vozilo Citroen Ami, št. šasije VR79AZ2CAP5056815 (v nadaljevanju: nagrada ali vozilo), ki ga podarja organizator. Vozilo je registrirano do 2. 1. 2024 (z vključenim obveznim zavarovanjem), ni pa opremljen z e-vinjeto za uporabo avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija izdelkov in storitev organizatorja ter pospeševanje njihove prodaje.

5. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne in popolnoma poslovno sposobne fizične osebe (v nadaljevanju: udeleženec), in sicer na dan zaključka nagradne igre.

V nagradni igri ne smejo sodelovati družbeniki, člani poslovodstva ali organa nadzora, zaposleni ali pogodbeni sodelavci pri organizatorju ali pri družbi ATMOSFERCI, kreativna produkcija, d.o.o., Na ilovicah 4, 2204 Miklavž na Dravskem polju, in njihovi ožji družinski člani (krvni sorodniki in sorodniki po svaštvu v ravni črti do kateregakoli kolena in v stranski črti do vključno četrtega kolena, vključno s posvojenci in posvojitelji). Prav tako ne smejo v nagradni igri sodelovati osebe, ki na kakršenkoli način sodelujejo ali svetujejo pri izvedbi nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani, kot so opredeljeni v prejšnjem stavku te točke.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da se udeleženec strinja s temi pravili nagradne igre in načinom njene izvedbe.

6. Potek nagradne igre

Organizator bo za čas trajanja nagradne igre nagrado skril kjerkoli na ozemlju Republike Slovenije.

Organizator bo v času trajanja nagradne igre na Instagram profilu Gumenadom.si, Facebook strani Gumenadom.si, Instagram profilu Atmosferci in Facebook strani Atmosferci objavljal namige o tem, kje je skrita nagrada. Organizator bo namige o tem, kje je skrita nagrada, po e-pošti pošiljal tudi kupcem izdelkov v spletni trgovini gumenadom.si, ki imajo v trenutku pošiljanja e-poštnega sporočila aktivno privolitev za obveščanje po e-pošti.

Za sodelovanje v nagradni igri ni potrebna prijava ali registracija. Udeleženec v nagradni igri sodeluje na način, da spremlja namige o tem, kje je skrita nagrada, in jo na podlagi teh namigov poizkuša najti, preden jo najde kdorkoli drug.

Dobitnik nagrade (v nadaljevanju: nagrajenec) bo udeleženec v nagradni igri, ki prvi najde skrito vozilo, se fizično pojavi na lokaciji, na kateri je skrito vozilo, in se vozila dotakne z roko.

Če se več oseb istočasno pojavi na lokaciji, kjer je skrita nagrada, postane nagrajenec tisti, ki se vozila prvi dotakne z roko. Če bi se vozila hkrati dotaknilo več oseb, pri tem pa ne bi bilo mogoče ugotoviti, kdo se ga je dotaknil prvi, organizator od teh oseb zahteva osebne podatke in naknadno izvede žrebanje. Osebe, ki so se sočasno dotaknile vozila, morajo te podatke organizatorju posredovati najkasneje v sedmih (7) koledarskih dneh. Organizator nato organizira žrebanje najkasneje v sedmih (7) koledarskih dneh od prejema osebnih podatkov in z žrebom določi nagrajenca. V žrebanju sodeluje tričlanska komisija, ki jo določi organizator, in ki skrbi za pravilno izvedbo. Nagrajenec je o rezultatih žrebanja obveščen najkasneje v treh (3) delovnih dneh od dneva izvedbe žrebanja, in sicer na svoj e-poštni naslov.

Nagrajenca oziroma osebe, ki bi se sočasno dotaknile vozila, bo v trenutku, ko najde/jo skrito vozilo, čakala ekipa organizatorja, ki bo slikovno posnela (video snemanje) in fotografirala dogodek, vključno z nagrajencem oziroma osebami, ki bi se sočasno dotaknile vozila (slika, zvok).

7. Pogoji za prevzem nagrade

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja posredovati naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko in ime pristojnega davčnega urada ter državo davčnega rezidentstva. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju sporočiti tudi kontaktno telefonsko številko.

V primeru dvoma lahko organizator od nagrajenca zahteva dokazila o polnoletnosti in polni poslovni sposobnosti.

Če nagrajenec v 15 dneh po prejemu poziva organizatorja ne predloži zahtevanih osebnih podatkov iz prejšnjih dveh odstavkov, izgubi pravico do nagrade, in to brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Pogoj za prevzem vozila (nagrade) za slovenske davčne rezidente je tudi ta, da nagrajenec v 15 dneh od zaključka nagradne igre organizatorju na njegov bančni račun vplača znesek akontacije dohodnine. Podatke za plačilo (višino akontacije, številko bančnega računa in ostale potrebne podatke) organizator pošlje nagrajencu takoj po zaključku nagradne igre. Če nagrajenec organizatorju v roku ne nakaže zneska akontacije dohodnine, izgubi pravico do nagrade. Akontacija dohodnine in (končni) znesek dohodnine, ki jo je potrebno plačati od podeljene nagrade, je strošek in breme nagrajenca.

Nagrajenec, ki ni davčni rezident Republike Slovenije, je dolžan sam urediti vsa razmerja v zvezi s prejemom nagrade z davčnimi organi v državi svojega davčnega rezidentstva in organizator v zvezi s tem ne prevzema nobene obveznosti ali odgovornosti. Vsi davki ali druge dajatve, ki jih je v tujini potrebno plačati od podeljene nagrade, so strošek in breme nagrajenca.

Po prejemu osebnih podatkov nagrajenca in potrdila o plačilu akontacije dohodnine organizator obvesti nagrajenca o času in kraju prevzema nagrade. Prevzem nagrade je možen le osebno.

Ob izpolnitvi pogojev organizator izroči nagrajencu vozilo v trajno last (prenese nanj lastninsko pravico).

Vse stroške prevzema nagrade (npr. potni stroški) in stroške prepisa lastninske pravice na vozilu na svoje ime ter stroške zavarovanja, registracije in povračila za nadomestilo uporabe cest nosi nagrajenec.

Nagrade ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.

Organizator nagrado podarja nagrajencu v stanju, v kakršnem je oziroma bo na dan prenosa (prepisa) lastninske pravice na vozilu z organizatorja na nagrajenca. Šteje se, da je nagrajenec s tem stanjem v celoti seznanjen. Organizator ne daje garancije za brezhibno delovanje vozila in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne stvarne napake, vključno s skritimi, na vozilu.

Če nagrajenec ne izpolni pogojev za podelitev nagrade (prenos lastninske pravice na vozilu), organizator vozila ni dolžan podeliti kakšnemu drugemu udeležencu in lahko z njim prosto razpolaga po lastni presoji.

8. Odgovornost organizatorja

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade, ali ki bi lahko nastala pri prevzemu nagrade.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v primeru nedosegljivosti Facebooka ali Instagrama, kot tudi ne za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot na primer, vendar ne izključno, izpadi omrežja ali električne energije, nepopolno delovanje elektronske pošte).

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri, kot tudi na za nezaželene posledice, ki nastanejo z uporabo ali koriščenjem nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak, na katere organizator nima vpliva.

V primeru okoliščin, na katere organizator nima vpliva (višja sila), lahko organizator brez kakršnekoli odgovornosti do udeležencev odpove nagradno igro. Tako odpoved mora organizator objaviti na spletnem mestu http://www.avtostop.si, na Instagram profilih in Facebook straneh, ki so navedene v 6. točki teh pravil.

9. Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke varoval skladno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, davčni urad, državo davčnega rezidentstva, kontaktno telefonsko številko), ki jih pridobi od nagrajenca oziroma od oseb, ki bi se sočasno dotaknile vozila, uporabljal za namene objave nagrajenca in izročitve nagrade ter za potrebe morebitnega žrebanja. Podatke bo posredoval tudi Finančni upravi Republike Slovenije, zaradi izpolnitve davčnih obveznosti.

Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri hkrati soglaša, da organizator lahko uporablja in obdeluje njegove osebne podatke za namene obveščanja o svojih izdelkih, storitvah, akcijah, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih. Nagrajenec lahko takšno soglasje kadarkoli prekliče.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov nagrajenca ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator bo hranil osebne podatke nagrajenca 5 let po zaključku nagradne igre oziroma še toliko časa, kot to zahteva davčna zakonodaja oziroma do preklica danega soglasja za promocijske namene.

Nagrajenec oziroma osebe, ki bi se sočasno dotaknile vozila, izrecno soglaša/jo, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje/jo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja, kot tudi časovno, prostorsko in funkcionalno neomejeno uporabo vseh fotografij in video posnetkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in v aplikacijah, ki jih določi organizator, in vseh drugih medijih oziroma načinih komuniciranja. Organizator ima pravico hraniti in objavljati te posnetke še 10 let po zaključku nagradne igre.

Po preteku roka hrambe organizator te osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

10. Končne določbe

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo rešil v najkrajšem možnem času.

Za presojo razmerij v zvezi z nagradno igro se uporablja pravo Republike Slovenije, za reševanje morebitnih sporov pa so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradne igre, če tako zahtevajo vsebinski, tehnični ali komercialni pogoji. Vse spremembe bo organizator objavil na spletnem mestu http://www.avtostop.si.

V Ljubljani, dne 16. 10. 2023